ISSN 2080-0851
Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
R. IX (LI) 2016

Keywords

Artykuły i rozprawy

 • Full text
  Grzegorz Igliński, Z Mickiewiczowskiego bestiariusza. Owady i robaki w „Dziadach”
 • Full text
  Anna Mędrzecka, „Myślałem, że padnę…” – piękno czy ironia? O poemacie „W Szwajcarii” Juliusza Słowackiego
 • Full text
  Marek Troszyński, Książę Michał Twerski. Rosyjski awatar Juliusza Słowackiego
 • Full text
  Marek Dybizbański, „Agezylausz” jako „Agis Spartańczyk”. Nieznany odpis dramatu Juliusza Słowackiego
 • Full text
  Jagoda Hernik Spalińska, Największa legenda teatru w Wilnie, czyli o zamknięciu sceny po powstaniu styczniowym
 • Full text
  Anna Krasuska, Cyprian Norwid wobec parnasizmu w świetle swoich wypowiedzi
 • Full text
  Agnieszka Czajkowska, Filozof na prowincji w utworach pisarzy XIX wieku (wybrane zagadnienia)
 • Full text
  Joanna Zajkowska, Galicja Bolesława Prusa. Między notatkami, wrażeniami a ideałami
 • Full text
  Samuel Sandler, Żydzi i sprawy żydowskie w „Lalce” Bolesława Prusa
 • Full text
  Agnieszka Friedrich, Bolesław Prus w zwierciadle „Roli” Jana Jeleńskiego
 • Full text
  Dariusz Trześniowski, Don Juan à l’égyptienne
 • Full text
  Rozalia Wojkiewicz, Barwne ok(n)o w listach Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla z 1890 roku
 • Full text
  Agnieszka Sell, „Sita” Jana Kasprowicza – (nie)jednoznaczne zwycięstwo miłości
 • Full text
  Ewa Chojnacka, Tragizm historii – tragizm człowieka. O „Demostenesie” Tadeusza Konczyńskiego
 • Full text
  Corinne Fournier Kiss, Wieczna kobiecość (das Ewig-Weibliche) i emancypacja kobiet. Obraz kobiecości w utworach Karoliny Světlej
 • Full text
  Corinne Fournier Kiss, Alenka Jensterle-Doležal, Zofia Tarajło-Lipowska, Prague as a Cultural Center for Slavic Women Writers

Henryk Sienkiewicz (1846–1916)

 • Full text
  Tadeusz Budrewicz, Oko Zagłoby
 • Full text
  Dorota Samborska-Kukuć, Polski wąs. O tradycjach narodowych i osobistych upodobaniach w pisarstwie Henryka Sienkiewicza
 • Full text
  Aneta Mazur, „Na dnie duszy polskiej leży zawsze folga”. O pewnym Sienkiewiczowskim toposie
 • Full text
  Marcin Jauksz, Człowiek pełen właściwości. Esej Sienkiewicza o życiu, ideałach i epoce nowoczesnej
 • Full text
  Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Jeden autor, kilka wersji. Wokół „Sabałowej bajki”
 • Full text
  Aleksandra Chomiuk, Listy Henryka Sienkiewicza do Konrada Dobrskiego. Autoportret pisarza z czasów młodości
 • Full text
  Tadeusz Bujnicki, Przyjaźnie Sienkiewicza na dwóch biegunach. Między Mścisławem Godlewskim a Karolem Potkańskim
 • Full text
  Jolanta Sztachelska, Żona w biografii twórczej artysty. Na marginesie listów Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej
 • Full text
  Adrianna Adamek-Świechowska, Henryk Sienkiewicz wobec myśli politycznej emigracji polskiej w Szwajcarii
 • Full text
  Monika Gabryś-Sławińska, „Pierwsze miejsce z urzędu należy się Sienkiewiczowi”. Pisarz na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1905–1916

Dydaktyka

 • Full text
  Joanna Zaremba, „Szkice węglem” – lektura, z którą trudno się rozstać

Komparatystyka

 • Full text
  Mirosław Gołuński, Kupiec i miłość. Imagologiczne spojrzenie na „Amerykanina” Henry’ego Jamesa i „Lalkę” Bolesława Prusa
 • Full text
  Miłosz Kłobukowski, Mityczna obecność Adama Mickiewicza w twórczości Tadeusza Konwickiego
 • Full text
  Rafał Pokrywka, Demityzacja XIX wieku we współczesnej powieści niemiecko-języcznej.

Przekłady

 • Full text
  Agnieszka Markuszewska, Adam Mickiewicz i jego poezja w młodzieńczym artykule Henry’ego Reeve’a
 • Full text
  Henry Reeve, Adam Mickiewicz i jego poezja. (Przełożyła Agnieszka Markuszwewska.
 • Full text
  Katarzyna Gędas, Jarosław Iwaszkiewicz o Henryku Sienkiewiczu (w „La Pologne Littéraire”)
 • Full text
  Jarosław Iwaszkiewicz, Nasz Sienkiewicz. (Przełożyła Katarzyna Gędas Konsultacja przekładu: Maria Pijanowska.

Recenzje i przeglądy

 • Full text
  Norwid a sprawa chińska. O konieczności współpracy. Rec.: Krzysztof Andrzej Jeżewski, Cyprian Kamil Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka, Warszawa 2011 (Bogdan Zemanek)
 • Full text
  Kobiece ciało Kościuszki. Rec.: Ewa Toniak, Śmierć bohatera. Motyw śmierci heroicznej w polskiej sztuce i literaturze od powstania kościuszkowskiego do manifestacji 1861, Gdańsk 2015 (Marta Taperek)
 • Full text
  Antologia dziewiętnastowiecznej myśli edukacyjnej. Rec.: Izabela Jarosińska, Edukacja niesentymentalna. O kształceniu dziewcząt różnych stanów w XIX wieku, Warszawa 2016 (Teresa Winek)
 • Full text
  Od cudowności do użyteczności. O cywilizacji polskiej w wieku XIX. Rec.: Praktyka – utopia – metafora. Wynalazek w XIX wieku, red. Joanna Kubicka, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Warszawa 2016 (Danuta Zawadzka)
 • Full text
  W poszukiwaniu formuły dziewiętnastowieczności. Rec.: Anna Janicka, Tradycja i zmiana. Literackie modele dziewiętnastowieczności: pozytywizm i „obrzeża”, Białystok 2015 (Agnieszka Czajkowska)
 • Full text
  W kierunku nowej estetyki. Rec.: Katarzyna Kościewicz, Miejskie strofy. Polska poezja urbanistyczna doby postyczniowej, Białystok 2015 (Dorota Staszewska)
 • Full text
  Rycerze w polskiej prozie drugiej połowy XIX wieku. Rec.: Elżbieta Flis-Czerniak, Błędni rycerze i nauczyciele rozumności. Dialogi z romantyzmem w literaturze polskiej lat 1864–1918, Lublin 2015 (Wiesław Ratajczak)
 • Full text
  Biograficzne okruchy i Sienkiewiczowskie „śledztwa”. Rec.: Krzysztof Stępnik, Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej, Lublin 2016 (Anna Tryksza)
 • Full text
  Adolf Dygasiński czytany od nowa. Rec.: Mirosława Radowska-Lisak, Między oralnością i literackością. Proza wiejska Adolfa Dygasińskiego, Toruń 2015 (Marek Kurkiewicz)
 • Full text
  Tarnowski odświeżony. Rec.: Renata Stachura-Lupa, Poglądy ideowo-estetyczne Stanisława Tarnowskiego, Kraków 2016 (Grażyna Borkowska)
 • Full text
  O różnych formach obecności angielskiego pisarza w kulturze polskiej. Rec.: Aleksandra Budrewicz, Dickens w Polsce. Pierwsze stulecie, Kraków 2015 (Wiesław Ratajczak)
 • Full text
  Opowieść o chłopcu z Szymborza. Rec.: Mirosław Sosnowski, Jan Kasprowicz. Opowieść biograficzna. Część pierwsza: Chłopska sukmana (1860–1889), Zakopane 2015 (Jerzy Borowczyk, Wiesław Ratajczak)
 • Full text
  Od scjentyzmu do monizmu i „mistycyzmu laboratoryjnego”. Naukowość w sztuce młodopolskiej. Rec.: Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Naukowość utajona? Konsekwencje scjentyzmu w literaturze Młodej Polski, Poznań 2013 (Magdalena Saganiak)
 • Full text
  Lwów krytycznoliteracki. Rec.: Katarzyna Sadowska, Lwowska krytyka literacka 1894–1914. Tendencje i problemy), Warszawa 2015 (Tomasz Lewandowski)

Kronika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

 • Full text
  Małgorzata Burta, Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Kielce 2016)
 • Full text
  Sylwetki nowych członków honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
 • Full text
  Sześćdziesięciolecie działalności oddziału Towarzystwa Lietrackiego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (1956–2016) (Elżbieta Wróbel)
 • Full text
  Dawid Maria Osiński, Sprawozdanie z konferencji naukowej Światy Jana Kasprowicza (Zakopane 2016) (Teresa Winek i Wiesława Kordaczuk)
 • Full text
  Janusz Odrowąż-Pieniążek (2 lipca 1931 – 8 grudnia 2015)/ Janusz Odrowąż-Pieniążęk. Nasz dyrektor (Teresa Winek i Wiesława Kordaczuk)
 • Full text
  Helena Żytkowicz (1934–2015)
 • Full text
  Iwona Wiśniewska, Wykaz odczytów oraz imprez naukowych i kulturalnych zorganizowanych przez oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 2015 (Na podstawie sprawozdań oddziałów sporządziła Iwona Wiśniewska)