ISSN 2080-0851
Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
R. III (XLV) 2010

Mistrz i uczeń

Keywords

Artykuły i rozprawy

 • Full text
  Teresa Winek, Jakiego „Pana Tadeusza” czytano w XIX wieku?
 • Full text
  Bogusław Dopart, Ksiądz Robak
 • Full text
  Justyna Schollenberger, „Wejść między sforę” – projekt duchowości zwierząt: Mickiewicz – Emerson
 • Full text
  Lidia Banowska, „Przemilczane strefy”: Mickiewicz Miłosza jako nieznany geniusz
 • Full text
  Agnieszka Markuszewska, Metafizyka integracji. Elizy z Branickich Krasińskiej poszukiwanie tożsamości
 • Full text
  Aneta Mazur, Wiek XXI patrzy na wiek XIX. Na marginesie książki Stanisława Wasylewskiego
 • Full text
  Kamila Chodarcewicz, Kształtowanie i dzieło. Koncepcja procesu twórczego w myśli Friedricha Schlegla

Mistrz i uczeń

 • Full text
  Dyskusja redakcyjna: Mistrz i uczeń (Lidia Wiśniewska, Bogdan Mazan, Jarosław Ławski, Magdalena Saganiak, Aneta Mazur, Barbara Bobrowska, Iwona Wiśniewska, Magdalena Rudkowska)
 • Full text
  Mirosław Strzyżewski, Konrad Górski jako badacz Mickiewicza. (Próba rewizji krytycznej)

Przekłady

 • Full text
  Raffaele Caldarelli, Tajemnica rozbójnika: drobiazg mickiewiczowski (przeł. Magdalena Rudkowska)

Edytorstwo

 • Full text
  Stanisław Fita, Nieznane listy Władysława Bełzy do Juliana Ochorowicza, 1883–1897. (Ze zbiorów Igora Strojeckiego)

Forum dydaktyczne

 • Full text
  Teresa Kostkiewiczowa, Uwagi o nauczaniu przedmiotu „język polski” w dzisiejszej szkole
 • Full text
  Stanisław Bortnowski, Czy tęsknota za dawnym nauczaniem języka polskiego jest uzasadniona?
 • Full text
  Lidia Wiśniewska, Szkolnictwo – zmiana paradygmatu
 • Full text
  Anna Nakielska-Kowalska, Mirosław Gołuński, „Obyś cudze dzieci uczył…”. O formach współpracy szkoły z wyższymi uczelniami i Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicz

Recenzje i przeglądy

 • Full text
  Rec. Dorota Siwicka, „Zapytaj Mickiewicza”, Gdańsk 2007 (Maria Berkan- Jabłońska)
 • Full text
  Rec. Leszek Zwierzyński, „Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego”, Katowice 2008 (Iwona E. Rusek)
 • Full text
  Rec. „Bolesław Prus: pisarz nowoczesny”, red. Jakub A. Malik, Lublin 2009 (Agnieszka Bąbel, Agata Grabowska-Kuniczuk)
 • Full text
  Rec. Henryk Sienkiewicz, „Listy”, t. 1–5, Warszawa 1977–2009 (Roman Loth)
 • Full text
  Rec. Beata K. Obsulewicz-Niewińska, „«Nieobałamucona» wrażliwość. Pisarze pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu”, Lublin 2008 (Agnieszka Janiak-Staszek)
 • Full text
  Rec. „Polski cykl liryczny”, red. Krystyna Jakowska i Dariusz Kulesza, Białystok 2008; „Cykle i cykliczność. Prace dedykowane Pani Profesor Krystynie Jakowskiej”, red. Anna Kieżuń i Dariusz Kulesza, Białystok 2010 (Karol Jaworski)
 • Full text
  Rec. „Profesor z Komborni. Stanisław Pigoń w czterdziestą rocznicę śmierci”, red. Krzysztof Fijołek, Kraków 2010 (Teresa Winek)

Kronika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

 • Full text
  Jadwiga Rużyło-Stasiakowa (1908–1989) (Halina Dusińska)
 • Full text
  Konferencja „Mityczne postacie kultury w perspektywie komparatystycznej” (Lidia Wiśniewska)
 • Full text
  Konferencja o Wincentym Polu (Tadeusz Piersiak, Artur Timofiejew)
 • Full text
  Konferencja „Piękno Słowackiego” (Krzysztof Korotkich)
 • Full text
  Książka na stulecie Liceum w Grójcu (Zdzisław Szeląg)
 • Full text
  Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w roku 2009. (Na podstawie sprawozdań oddziałów sporządziła Irena Szypowska)
 • Full text
  List do Redakcji ( class="name">Jerzy Starnawski)