ISSN 2080-0851

Wskazówki redakcyjne

 • Teksty powinny być dostarczone do redakcji w wersji elektronicznej – w formacie *.rtf, *.doc lub *.docx.
 • Objętość przesyłanego do redakcji tekstu w przypadku artykułu nie powinna przekraczać objętości arkusza wydawniczego (tj. 40 000 znaków ze spacjami), w przypadku recenzji – połowy arkusza wydawniczego (tj. 20 000 znaków ze spacjami).
 • Preferowane formatowanie tekstu: format strony A4, 30 wierszy na stronie, czcionka Times New Roman, marginesy 2,5 cm, tekst wyjustowany; tekst główny stopniem pisma 12 pkt. z interlinią 1,5, przypisy u dołu strony, dłuższe cytaty wydzielone z tekstu głównego stopniem pisma 10 pkt. z pojedynczą interlinią. Redakcja prosi o niepozostawianie pustych wierszy, niedzielenie wyrazów, nieużywanie żadnego specjalnego formatowania.
 • W cudzysłów ujmuje się tytuły czasopism, wystaw, konferencji, sesji naukowych.
 • Kursywą zapisuje się tytuły artykułów, książek, rozdziałów, dzieł muzycznych, plastycznych etc., a także zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski.
 • Cytaty wplecione w tekst główny zapisuje się pismem prostym w cudzysłowie i każdorazowo opatruje przypisem bądź skróconym opisem bibliograficznym. Cytaty o objętości większej niż trzy wersy powinny zostać wydzielone z tekstu głównego i zapisane stopniem pisma 10 pkt. bez użycia cudzysłowu z zachowaniem wcięć akapitowych cytowanego tekstu.
 • Cytaty obcojęzyczne w artykułach polskich tłumaczy się na język polski. Przekład umieszcza się bezpośrednio pod tekstem oryginału lub w przypisie.
 • Odsyłacze do przypisów w tekście głównym umieszcza się przed znakiem przestankowym, bezpośrednio po tekście (np.: lorem ipsum1., „lorem ipsum”2,); w przypadku dłuższych cytatów wydzielonych – po znaku interpunkcyjnym kończącym cytowany fragment (np.: lorem ipsum.1, lorem ipsum?!2).
 • Dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście wyłącznie poprzez zastosowanie pisma r o z s t r z e l o n e g o.
 • W wypadku użycia znaków specjalnych (np. znaków fonetycznych czy znaków niełacińskich) należy przesłać plik elektroniczny z zestawem znaków lub podczas zapisu dokumentu w edytorze tekstu wybrać opcję „osadź czcionkę”, lub wysłać wersję artykułu także w formacie PDF.
 • Przy pierwszym wymienieniu/przytoczeniu osoby podaje się jej pełne imię i nazwisko.
 • Obcojęzyczne nazwy osobowe powinno zapisywać się w formie oryginalnej (np. William Shakespeare, Molière).
 • Przedziały czasowe i zakresy stron (np. lata 1863–1893, s. 123–127) łączy się półpauzą bez spacji.
 • Konieczne opuszczenia w cytowanych tekstach należy zaznaczać wielokropkiem ujętym w nawias kwadratowy: […].
 • Reprodukcje, fotokopie, rysunki, wykresy, skomplikowane tabele oraz inne materiały ilustracyjne należy przesłać w oddzielnych plikach graficznych (*.tiff, *.jpg, *.cdr) w rozdzielczości 300 dpi, zaznaczając jedocześnie w tekście głównym artykułu miejsce, w którym mają być umieszczone. Do przesyłanego materiału ilustracyjnego autor jest zobowiązany dołączyć – w formie oddzielnego pliku tekstowego – wykaz, w którym znajdują się opisy poszczególnych ilustracji zawierające następujące informacje: nr ilustracji (względem tekstu), autor dzieła, tytuł (kursywą), miejsce przechowywania, inicjał imienia i nazwisko autora fotografii oraz – ewentualnie – źródło, z którego dana ilustracja została zaczerpnięta. Przykład: il. 1. S. Wyspiański, Błogosławiona Salomea, część kartonu do witraża kościoła OO. Franciszkanów w Krakowie, między 1897 a 1902, Muzeum Narodowe w Krakowie; il. 2. S. Wyspiański, Błogosławiona Salomea, Kunegunda i Jolenta, fragment kartonu do witraża, 1897 (il. za: „Architekt” 1902, t. 3, nr 6, tabl. 27). Wykorzystywanie w publikacji w celach ilustracyjnych materiału objętego prawami autorskimi wymaga dołączenia pisemnej zgody właściciela dzieła (instytucji bądź osoby prywatnej) posiadającego do niego prawa autorskie/majątkowe. Zgodę tę autor uzyskuje samodzielnie i przesyła – w formie zeskanowanego dokumentu – na adres e-mail redakcji. Redakcja „Wieku XIX” nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy autorem a dysponentem praw do dzieła.

Format sporządzania przypisów:

Książka:

J. Lechoń, Cudowny świat teatru. Artykuły i recenzje 1916–1962, oprac. S. Kaszyński, Warszawa 1981, s. 3–8.

M. Konopnicka, Poezje, wyd. zupełne kryt., oprac. J. Czubek, t. 7, Kraków 1916, s. 9.

Obraz poezji angielskiej, zeb., przeł. i notatkami biograficznymi opatrzył J. Kasprowicz, t. 5, Kraków 1931, s. 19.

O. Wilde, Salome. A Tragedy in One Act, trans. from the french of O. Wilde, pictured by A. Beardsley, London 1894.

Le Voyage Suisse. Anthologie des voyageurs français et européens de la renaissance aux XX siecle, éd. C. Reichler, R. Ruffieux, Paris 1998.

Das Erhabene. Zwischen Grenzerfahrung und Größenwahn, hrsg. von Ch. Pries, Weinheim 1989.

Artykuł w książce zbiorowej:

M. Komornicka, Pod wpływem „Szału” Podkowińskiego, w: W. Nałkowski, M. Komornicka, C. Jellenta, Forpoczty. Książka zbiorowa, Lwów 1895.

Z. Przychodniak, „Dziennik” Piotra Kopczyńskiego, czyli sceny z życia codziennego życia Wielkiej Emigracji, w: Dwór mający w sobie osoby i mózgi rozmaite. Studia z dziejów literatury i kultury, pod red. B. Sienkiewicz i B. Judkowiak, Poznań 1991, s. 120–121.

S.U. Philips, The Power of Gender Ideologies in Discourse, w: The Handbook of Language and Gender, ed. by J. Holmes i M. Meyerhoff, Oxford 2003, s. 254

J. Paul, Vorschule der Asthetik, w: Samtlichte Werke, hrsg. von N. Miller, Abt. I, Bd. 5, Munchen 1963, s. 249–250.

Artykuł w książce jednego autora:

K. Dąbrowski, Limanowski i jego korespondencja o Szwajcarii, w: tegoż, Polacy nad Lemanem w XIX wieku, Warszawa 1995.

Artykuł w czasopiśmie:

T. Trzciński, Ze wspomnień o Włodzimierzu Perzyńskim, „Łódź Teatralna” 1946/1947, nr 5. Quis [M. Gawalewicz], Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1894, nr 47.

L. Mugglestone, Shaw, Subjective Inequality, and the Social Meanings of Language in Pygmalion, „The Review of English Studies” 1993, nr 175, s. 375.

P. Brunel, Allocution prononcée sous le cloître de St Séverin le 11 mai 1982, „Bulletin de la Société J.K. Huysmans” 1982, nr 74, s. 1.

Artykuł opublikowany online (źródło internetowe):

M. Schwob, Mime XVI. Les présents funéraires [online], Site de la Société Marcel Schwob [dostęp: 2012-11-22]: < adres internetowy >.

Tekst niepublikowany:

Iwona Wiśniewska, Kalendarium życia i twórczości Elizy Orzeszkowej (1841–1910), komputeropis rozprawy doktorskiej, IBL PAN, Warszawa 2008, Biblioteka IBL PAN.

W przypadku przytaczania w następujących po sobie przypisach tej samej pozycji bibliograficznej należy zastosować polski skrót „tamże” (pisany pismem prostym). W przypadku powtarzania się w kolejnych przypisach nazwiska tego samego autora, należy stosować skróty: „tenże”, „taż”, „w: tegoż”, „w: tejże”. W przypadku przytaczania dzieła, które było już wcześniej cytowane, należy w przypisie podać tylko inicjał imienia i nazwisko autora oraz – po przecinku – skrót: „dz. cyt.”; jeżeli jest to praca zbiorowa – skrót tytułu. Jeżeli w tekście przytacza się więcej niż jedno dzieło tego samego autora, zamiast skrótu „dz. cyt.” należy każdorazowo podać skrót tytułu.