ISSN 2080-0851

Zasady publikacji

 • Propozycje tekstów należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail „Wieku XIX”: rocznik.tliam@gmail.com lub – w postaci wydruku komputerowego wraz z identyczną wersją zapisaną na nośniku CD-ROM/DVD na adres redakcji: ul. Nowy Świat 72, pok. 14a, 00-330 Warszawa.
 • Redakcja przyjmuje propozycje oryginalnych, dotychczas niepublikowanych oraz nieprzeznaczonych do druku w innych wydawnictwach artykułów naukowych, opracowań filologicznych o objętości nieprzekraczającej arkusza autorskiego (40000 znaków ze spacjami i przypisami) napisanych w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim, hiszpańskim. Do tekstu artykułu należy dołączyć streszczenie (abstrakt) o objętości do 1000 znaków sporządzone w języku polskim (lub w tym samym, w którym napisany jest zgłoszony artykuł) oraz w języku angielskim, a także do pięciu słów kluczowych (keywords) w języku polskim (wraz z tłumaczeniem ich na język angielski) najtrafniej określających problematykę przedstawioną w artykule. Streszczenie – sformułowane w formie bezosobowej – powinno zawierać krótkie przedstawienie zagadnień poruszanych w tekście, deklarację metodologiczną oraz zwięzłą prezentację najistotniejszych tez pracy.
 • Recenzje, przeglądy, sprawozdania, komunikaty, polemiki, wspomnienia, nekrologi, biogramy etc. przesyłane do „Wieku XIX” nie powinny przekraczać objętości 1/3 arkusza autorskiego (ok. 13300 znaków), należy do nich dołączyć jedno-, dwuzdaniowe streszczenie. Recenzje i przeglądy powinny być opatrzone tytułem (uwaga: tytułem recenzji nie może być wyłącznie opis bibliograficzny omawianej książki).
 • Teksty przesyłane do redakcji „Wieku XIX” należy przygotować zgodnie ze wskazówkami redakcyjnymi.
 • Autor (lub każdy ze współautorów) pracy proponowanej do publikacji dołącza swoje dane w postaci krótkiej noty biobibliograficznej (do 1000 znaków tekstowych), wraz z ewentualną afiliacją naukową, oraz adresu korespondencyjnego (pocztowego i elektronicznego) wraz z oświadczeniem o zgodzie na umieszczenie ich w rekordach bibliograficznych przesyłanych do zewnętrznych baz danych.
 • Do tekstu przesyłanego redakcji autor (lub każdy ze współautorów) ma obowiązek dołączyć oświadczenie, że jego praca jest dziełem oryginalnym, w którym prawnie i etycznie dozwolone wykorzystanie obcego dorobku intelektualnego zostało jasno określone i wyraźnie oznaczone, oraz że nie była jeszcze nigdzie publikowana ani nie została skierowana do publikacji, a także wypełniony formularz autorski. Redakcja prosi o przesyłanie oświadczenia oraz formularza autorskiego wyłącznie drogą elektroniczną. Wzór formularza i oświadczenia autorskiego można pobrać tutaj.
 • Do tekstu należy dołączyć bibliografię załącznikową w formie numerowanego zestawienia wszystkich pozycji występujących w przypisach dolnych (układ alfabetyczny wg nazwisk) zgodnie z przykładowym schematem:
  1. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.
  2. K. Mrozowska, Nagurczewski Ignacy (1725-1811), w: Polski słownik biograficzny, t. 22, Wrocław 1977, s. 455-456.
  3. J. Rudnicka, Informacja o wierszach Stanisława Kostki Potockiego, „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 2, s. 482.
 • W przypadku pracy powstałej dzięki finansowaniu instytucjonalnemu należy ten fakt odnotować w odpowiednim przypisie.
 • Przesłanie tekstu do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że autorowi przysługują wyłączne prawa do eksploatacji i rozporządzania tekstem oraz że tekst jest wolny od wad prawnych oraz nie narusza praw osób trzecich.
 • Przyjęcie tekstu do publikacji w „Wieku XIX” jest jednoznaczne z przeniesieniem przez Autora praw do publikacji na Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, które jest wyłącznym wydawcą „Rocznika”. Autor, wyrażając zgodę na publikację tekstu w wersji referencyjnej czasopisma (papierowej), godzi się jednocześnie na dystrybucję online (w formacie PDF) wersji elektronicznej na stronie czasopisma www.wiekxix.pl.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w nadesłanym tekście zmian redakcyjnych o charakterze językowo-stylistycznym i kompozycyjnym oraz do wskazywania autorowi, głównie na podstawie ocen recenzentów zewnętrznych, elementów tekstu koniecznych do nowego autorskiego opracowania merytorycznego. Autor ma obowiązek ustosunkować się do powyższych rozstrzygnięć i wskazówek poprzez autoryzację i ewentualną modyfikację tekstu dostarczonego autorowi w postaci pliku elektronicznego. Tekst autoryzowany należy dostarczyć redakcji w wyznaczonym terminie. Autor zobowiązany jest także do wykonania w wyznaczonym terminie korekty autorskiej tekstu ostatecznie zredagowanego i złamanego. W ramach korekty autorskiej dopuszczalne są jedynie poprawki zauważonych błędów składu oraz ewentualne niezbędne zmiany brzmienia tekstu, wyłącznie w obrębie stron zajmowanych po złamaniu przez cały tekst wraz z przypisami. Niedostarczenie wykonanej korekty autorskiej w wyznaczonym terminie uważa się za zgodę autora na publikację swojego tekstu w brzmieniu autoryzowanym.
 • Redakcja nie płaci honorarium autorskiego za materiały opublikowane na łamach „Wieku XIX”.
 • Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.
 • Teksty niesformatowane według wskazówek redakcyjnych lub niezawierające wszystkich dodatkowych informacji oraz załączników (w tym: angielskiego streszczenia, słów kluczowych, bibliografii załącznikowej) nie będą przyjmowane.